Ouderraad KBSK Retie

Algemeen

De ouderraad vertegenwoordigt de ouders van de jeugdspelers van KBSK Retie. 

De ouderraad is een adviserend en ondersteunend orgaan binnen de sportclub en neemt de belangen van de ouders waar en engageert zich om een brug te vormen tussen ouders en bestuur.

Er wordt gestreefd naar een representatieve samenstelling van de ouderraad waarin ouders van verschillende leeftijdsgroepen tot en met U21 vertegenwoordigd zijn (onderbouw, middenbouw & bovenbouw) en een bij voorkeur evenwaardige verdeling van moeders en vaders. Iedere ouder kan zich kandidaat stellen voor de ouderraad. De voorzitter bij oprichting is Steven Conderaerts.

Wat zijn de bevoegdheden van de ouderraad?

 1. Een ouderraad bestaat bij voorkeur uit ten minste 5-6 leden.
 2. De ouderraad houdt zich enkel bezig met de jeugdploegen (t/m U21) .
 3. De ouderraad fungeert als adviesraad voor het (jeugd)bestuur en voor de sportieve staf.
 4. De ouderraad heeft de volgende taken en bevoegdheden:
  1. De kwaliteit van de zorg op de club nastreven
  2. Het welzijn van de spelers behartigen
  3. Het adviseren ten aanzien van de jeugdopleiding
  4. Het adviseren ten aanzien van de lidgelden, kledij, accommodatie, praktische organisatie ed.
  5. Het adviseren inzake nieuwe activiteiten
  6. Het anticiperen op problemen door thema's te bespreken met de Cel Jeugd, Sportieve Cel Jeugd of het bestuur
  7. Behoort NIET tot bevoegdheden of thema's van de ouderraad: sportieve beslissingen of individuele, sportieve belangen en prestaties van spelers, teams en ouders
  8. Elk ouderraadslid is het eerste aanspreekpunt voor andere ouders voor 1of 2 U-reeksen
  9. Elk ouderraadslid treedt voor haar/zijn U-reeksen op als aanspreekpunt voor pesten

Wat is de functie van de ouderraad?

Voor de ouders

De ouderraad heeft een spreekbuisfunctie/ombudsfunctie voor alle ouders en verwoordt zo goed mogelijk wat er leeft onder de ouders. De doelstelling is om de samenwerking tussen ouders en club te bevorderen om zo de belangen van elke speler zo optimaal mogelijk te kunnen behartigen. Zij gaan hiervoor in overleg met het bestuur: enerzijds op vaste momenten, anderzijds op specifieke vraag (wederzijds). Ten behoeve van een optimale uitwisseling tussen de ouderraad en het bestuur is het enerzijds mogelijk dat een bestuurslid aanwezig is tijdens de bijeenkomsten of anderzijds dat een vertegenwoordiging van de ouderraad aanwezig is op een bestuursvergadering.

Voor de club

De ouderraad is een schakel tussen de ouders en de club. De raad dient als klankbord voor de cluwerking en omkadering. Men houdt rekening met de mening van de ouders, er wordt zelfs expliciet naar gevraagd. De raad is een waardevolle gesprekspartner en informatiebron voor de club.

Afspraken

De ouderraad vergadert minstens 3 à 4 keer per seizoen. 

Voor elke vergadering worden de agendapunten bepaald met aanvulling van actuele /individuele varia. Elk lid van de ouderraad kan agendapunten aanbrengen, ook het bestuur of andere betrokkenen kunnen agendapunten voorstellen. De leden van het bestuur, technische staf, jeugdbestuur en andere werkingscellen van de club kunnen op eigen vraag of op vraag van de ouderraad uitgenodigd worden om aanwezig te zijn op de vergadering om bepaalde agendapunten door te nemen of gezamenlijke acties te organiseren. De ouderraad en bestuur voeren een open communicatie, gesteund op wederzijds vertrouwen.

Contactpersonen ouderraad

Steven Conderaerts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0478 98 66 14
Tom Van Den Eynde This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0478 55 78 14

 

Foto: (vlnr) Tom Van Den Eynde, Nick Vanderhulst, Steven Conderaerts, Sven Bos, Severina Van De Weyer